PHP合并数组+与 array_merge 的区别分析

阅读数: 538 2018年09月03日

主要区别是两个或者多个数组中如果出现相同键名,键名分为字符串或者数字,需要注意

1)键名为数字时,array_merge()不会覆盖掉原来的值,但+合并数组则会把最先出现的值作为最终结果返回,而把后面的数组拥有相同键名的那些值“抛弃”掉(不是覆盖)

2)键名为字符时,+仍然把最先出现的值作为最终结果返回,而把后面的数组拥有相同键名的那些值“抛弃”掉,但array_merge()此时会覆盖掉前面相同键名的值

键名重复情况下的总结:

+ :键名不管是数字还是字符,都是以前面的值为准,后面的重复的键名抛弃掉(不覆盖)。

array_merge

键名是数字的时候:后面的重复键名值会自动递增新键名合并在后面。

键名是字符的时候:后面的会覆盖前面的值。

测试结果:

$a:array ( 0 => 'a', 1 => 'b', )

$b:array ( 0 => 'c', 1 => 'd', )

-------------------------------------------------------

+:array ( 0 => 'a', 1 => 'b', )

array_merge:array ( 0 => 'a', 1 => 'b', 2 => 'c', 3 => 'd', )

==============================================================

$a:array ( 'a' => 'a', 'b' => 'b', )

$b:array ( 'a' => 'c', 'b' => 'd', )

-------------------------------------------------------

+:array ( 'a' => 'a', 'b' => 'b', )

array_merge:array ( 'a' => 'c', 'b' => 'd', )


phpriji.cn | 网站地图 | | 沪ICP备17015433号-1